Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Διευκρινήσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

(ως Υπεύθυνου και Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

 1. Γιατί η Εταιρία θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) του Πελάτη;

  Με την αγορά υπηρεσιών/προϊόντων που πραγματοποιεί ο Πελάτης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, δηλώνει ότι θέλει να αναλάβει η Εταιρία για λογαριασμό του την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή τη μεσολάβηση ανάμεσα στον Πελάτη και σε κάποιον τρίτο για την ολοκλήρωση μιας εργασίας με την ιδιότητά της η Εταιρία ως πάροχoς υπηρεσιών διαδικτύου. Η Εταιρία, βάσει των πληροφοριών/δεδομένων που δηλώνει ο Πελάτης στην ιστοσελίδα της/φόρμα παραγγελίας, θα πρέπει να τον εντάξει σε μια ομοιογενή κατηγορία και να υπολογίσει, βάσει των δηλώσεών του, το κατάλληλο και αναλογικό για τον Πελάτη προϊόν/υπηρεσία.

  Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να δηλώσει ο Πελάτης τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της φόρμας παραγγελίας. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία συνιστούν υποχρέωσή του Πελάτη από τον νόμο. Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία να θεμελιώσει δικαίωμα να ζητήσει η Εταιρία ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία της παρεχομένης υπηρεσίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

  Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η Εταιρία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσει ο Πελάτης στο παρόν στάδιο μέσω της παραγγελίας υπηρεσίας/προϊόντος ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο.

  Kαταχώριση ονόματος χώρου:

  Για την καταχώριση ενός ονόματος χώρου ο πελάτης πρέπει να παράσχει ορισμένα προσωπικά στοιχεία:

  Στοιχεία επικοινωνίας: Το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καταχωρίζοντος.

  Επαλήθευση ταυτότητας: Ορισμένοι καταχωρητές ενδέχεται επίσης να ζητήσουν από τον καταχωρίζοντα να προσκομίσει πρόσθετα έγγραφα για την επαλήθευση της ταυτότητάς του, όπως ταυτότητα ή διαβατήριο.

  Πρόσθετο σημείο επαφής: Ορισμένα μητρώα ενδέχεται να απαιτούν από τον καταχωρίζοντα να παράσχει ένα ή περισσότερα σημεία επαφής, τα οποία θα είναι υπεύθυνα π.χ. για τις διοικητικές ή τεχνικές πτυχές της καταχώρισης ονόματος χώρου.

  Τα προσωπικά δεδομένα του καταχωρίζοντος πελάτη θα χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

  - Επαλήθευση της ταυτότητας και των στοιχείων επικοινωνίας

  - Τιμολόγηση και έκδοση τιμολογίων για την καταχώριση του τομέα

  - Παροχή υποστήριξης και εξυπηρέτηση πελατών

  - Κοινοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την καταχώριση και την ανανέωση του τομέα

  Ο καταχωρητής τομέων, ως η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της καταχώρισης των ονομάτων τομέων, είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων του καταχωρίζοντος πελάτη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και μπορεί να μοιράζεται τα δεδομένα του καταχωρίζοντος με άλλους καταχωρητές προκειμένου να καταχωρηθεί ένας τομέας.

  Το μητρώο, είναι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της βάσης δεδομένων των καταχωρημένων ονομάτων τομέων, θα λάβει από τον καταχωρητή τα προσωπικά δεδομένα του καταχωρίζοντος.

  Το μητρώο χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να διατηρεί ακριβή και ενημερωμένα αρχεία των καταχωρημένων ονομάτων τομέα και για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

  Ο καταχωρητής και το μητρώο ενδέχεται επίσης να υποχρεούνται να κοινοποιούν τα προσωπικά δεδομένα στον ICANN (Οργανισμός Διαδικτύου για την Εκχώρηση Ονομάτων και Αριθμών) στο πλαίσιο της διαδικασίας συμμόρφωσης με τις πολιτικές του ICANN.

 2. Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβεί η Εταιρία;

  Αφού ο Πελάτης προβεί στην παραγγελία προϊόντος /υπηρεσίας, συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, η Εταιρία θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του Πελάτη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. Η Εταιρία κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την παροχή της υπηρεσίας. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων μέσων, η Εταιρία δύναται να λαμβάνει αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.

  Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιούνται τακτικοί σχετικοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρίας.

  Η Εταιρία στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων, πραγματοποιεί συχνά ελέγχους, μέσο πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος της.

  Ειδικά, πραγματοποιούνται οι εξής επιμέρους επεξεργασίες προς το σκοπό συμμόρφωσής της Εταιρίας με προβλέψεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας:

  • έλεγχοι (και αυτοματοποιημένοι) για να αποτραπεί η χρήση των προϊόντων για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

  • πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με τη διοικητική συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον φορολογικό τομέα.

  • πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με την πολυμερή συμφωνία Αρμοδίων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

 3. Για λόγους ασφάλειας και ανίχνευσης δόλιας παράνομης συμπεριφοράς, η Enartia έχει εφαρμόσει έναν αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου, το οποίο κάνει χρήση cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και ανάλυση ορισμένων κινήσεων των χρηστών του ιστότοπου, σε συνδυασμό με τις διευθύνσεις IP τους και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με την περιήγηση στον ιστότοπο της εταιρείας.

  Συνέπεια αυτής της επεξεργασίας είναι ότι, εάν ένας επισκέπτης επιχειρήσει να προβεί σε δόλια συμπεριφορά στον ιστότοπο της Εταιρείας, για παράδειγμα προκειμένου να επωφεληθεί πολλές φορές από την ίδια προωθητική ενέργεια χωρίς να έχει το δικαίωμα να το κάνει, η Εnartia διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει το εν λόγω πρόσωπο από την προώθηση ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέτρο για την αποτροπή της παράνομης αυτής συμπεριφοράς.

  Η εταιρεία κάνει χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών με στόχο την επαλήθευση και τη μέτρηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικτυακών διαφημιστικών εκστρατειών της enartia προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις των εν λόγω των εκστρατειών, καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρει η Enartia.

  Στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών και προς το νόμιμο συμφέρον της Εταιρείας ενδέχεται κατ’εξαιρεση να αποστέλονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προωθούν παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες στους πελάτες μας (soft opt-in). Η εξαίρεση αυτή μας επιτρέπει να επικοινωνούμε με τους υφιστάμενους πελάτες μας με προσφορές για προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι παρόμοιες με αυτές που έχουν αγοράσει προηγουμένως από εμάς.

 4. Για πόσο χρόνο θα κρατά η Εταιρία τα δεδομένα του Πελάτη σε αρχείο;

  Η Εταιρία θα κρατήσει τα δεδομένα του Πελάτη για όσο χρόνο θα διατηρείται συμβατική σχέση μεταξύ τους, τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί η Εταιρία θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η Εταιρία θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

 5. Ποια δικαιώματα έχει ο Πελάτης σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του;

  Ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρίας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (να λάβει ο Πελάτης τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

  Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον Πελάτη, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για την Εταιρία διοικητικό κόστος, οπότε ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.

  Εφόσον ο Πελάτης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού ενημερώσει η Εταιρία είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

  Πέραν αυτών, ο Πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασής του Πελάτη και σε μη παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ ή/και των ΕΠΔΧ του πελάτη (υποκειμένου των δεδομένων).

 6. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του Πελάτη;

  Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την Εταιρία απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση κ.λπ.) και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων η Εταιρία ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 7. Πού θα διαβιβάζονται τα δεδομένα;

  Τα δεδομένα του Πελάτη θα διαβιβαστούν σε τμήματα της Εταιρίας που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ενδεικτικά αναφέρεται το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, η νομική υπηρεσία, το λογιστήριο κ.λπ.

  Τα δεδομένα του Πελάτη, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, η Εταιρία διατηρεί συμβάσεις για την ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, τα δεδομένα, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης του Πελάτη, μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές, κ.λπ. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρία και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

  Σε κάθε διαβίβαση η Εταιρία λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

  Ο Όμιλος team.blue, που αποτελείται από αρκετές εταιρείες, μπορεί να βελτιώσει τον συντονισμό και την κατανομή πόρων με τον διαμοιρασμό δεδομένων στο εσωτερικά Αυτό επιτρέπει την πιο αποτελεσματική συνεργασία, τη βελτίωση προϊόντων, καμπανιών και υπηρεσιών προς τους τελικούς πελάτες. Προσωπικά δεδομένα μπορεί να μοιράζονται μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου της team.blue για στατιστικούς λόγους στον τομέα του μάρκετινγκ, για εσωτερική διαχείριση και για λόγους αναφοράς, αλλά μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και πάντα λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αποκάλυψης.

 8. Θα κάνει η Εταιρία επεξεργασία των δεδομένων του Πελάτη και για εμπορικούς σκοπούς; Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, η Εταιρία ίσως θα επεξεργαστεί μόνο τα ΔΠΧ σας (όχι όμως αυτά των ΕΚΔΓΙΧ). Ο Πελάτης μπορεί να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων του (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του Πελάτη δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

 9. Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας;

  Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Εταιρίας: τηλ. 00302102206060, email: [email protected]

  Επίσης, ο Πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά εδώ.

Πολιτική Cookies

 1. Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα top.host?

 2. Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις της αναζήτησης σας. Τα cookies βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

  Τα cookies (ιχνηλάτες) είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, όσο βρίσκεστε μέσα στην ιστοσελίδα μας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω τηλεφώνου, e-mail κ.α. Επιπλέον, με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση σε έγγραφα ή σε αρχεία του υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκεφτήκατε, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισής σας, ως χρήστης.

  Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε απαραίτητα, λειτουργικά, στοχευμένα cookies, cookies τρίτων μερών και cookies αποδοσης. Στα απαραίτητα cookies δε χρειάζεται η συγκατάθεσή σας. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες cookies θα πρέπει να μας δώσετε τη ρητή σας συγκατάθεση για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

  Η Enartia χρησιμοποιεί cookies για λειτουργικούς και στατιστικούς σκοπούς, για τον εντοπισμό δόλιας συμπεριφοράς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών και υπηρεσιών.

  Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση cookies στην συσκευή σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο σύστημα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το σύστημα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατάλληλα προκειμένου να σας ενημερώνει πριν την εγκατάσταση ενός cookie στην συσκευή σας ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες του συστήματος περιήγησης για να διαγράψετε όσα cookies έχουν ήδη εγκατασταθεί. Εάν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές, πρέπει να ρυθμίσετε το σύστημα περιήγησης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας σε κάθε μία από τις συσκευές σας.

  Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τις διαδραστικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας μας ή να λάβετε τις υπηρεσίες μας μέσω της Ιστοσελίδας μας. Σας συνιστούμε σε κάθε περίπτωση να μην απενεργοποιείτε τα απολύτως απαραίτητα cookies.

  Για να διαχειρίζεστε τα cookies μέσω του περιηγητή σας, επιλέξτε τους ακόλουθους υπερσυνδέσμους για να ανακατευθυνθείτε στις οδηγίες του περιηγητή σας:

  Mobile συσκευές:

  Αν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο περιηγητή, μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες ρύθμισης των cookies στο τμήμα βοήθειας (support) του περιηγητή σας.

  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies στις ακόλουθες ιστοσελίδες τρίτων μερών:

  Η παρούσα Πολιτική Cookies, αποτελεί μια επιπλέον ανάλυση του ενημερωτικού banner για τη χρήση των cookies που εμφανίζεται όταν συνδεθήκατε για πρώτη φορά στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας top.host

  Η Πολιτική Cookies είναι μέρος των όρων χρήσης της ιστοσελίδας μας και μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς. Για το λόγο αυτό σας προτείνουμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Cookies προκειμένου να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές.

  Η Πολιτική Cookies, η οποία είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα μας, είναι αυτή που ισχύει κάθε στιγμή. Το τμήμα με τίτλο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» στο τέλος αυτής της σελίδας περιγράφει πότε έγινε η τελευταία τροποποίηση αυτής της Πολιτικής. Καμία τροποποίηση της Πολιτικής Cookies δεν ισχύει αν δεν δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα μας. Αν υπάρξει οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην Πολιτική Cookies μας, θα σας ενημερώσουμε με νέο μήνυμα κατά την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα. Αν κάνουμε κάποια ουσιαστική αλλαγή στην Πολιτική Cookies μας, θα σας ζητήσουμε να την αποδεχτείτε εκ νέου.

  Στη συνέχεια γίνεται μια επεξήγηση των πιο συνηθισμένων Cookies:

  Κατηγορίες Cookies

  Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου μας και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητά σας. Τα συγκεκριμένα cookies εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης της συγκατάθεσής σας. Είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχετε ζητήσει ο ίδιος ως χρήστης.

  Name
  Use
  Duration
  Third-party access
  PHPSESSID
  Αυτό το cookie είναι έμφυτο στην γλώσσα προγραμματισμού PHP και δίνει τη δυνατότητα στις ιστοσελίδες να αποθηκεύουν σειριακά δεδομένα κατάστασης. Στην ιστοσελίδα Action χρησιμοποιείται ώστε να καθορίσει κάποια συνεδρία χρήστη και να διαβιβάσει τα δεδομένα κατάστασης μέσω ενός προσωρινού cookie, το οποίο είναι κοινώς γνωστό ως "session cookie".
  session
  top.host
  _dc_gtm_UA-xxxxxxxx
  Αυτό το cookie είναι συνυφασμένο με ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν το Google Tag Manager για να φορτώσουν διάφορα κείμενα και να τα κωδικοποιήσουν σε μια σελίδα. Όπου χρησιμοποιείται, θα πρέπει να θεωρείται ως απολύτως απαραίτητο cookie, καθώς χωρίς αυτό, άλλα σενάρια δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Το τέλος της ονομασίας του αποτελεί έναν μοναδικό αριθμό, ο οποίος επίσης συνιστά αναγνωριστικό για κάποιον συνδεδεμένο λογαριασμό της T Google Analytics.
  Persistent
  top.host
  OptanonAlertBoxClosed
  Αυτό το cookie έχει τοποθετηθεί από την υπηρεσία συμμόρφωσης cookies της OneTrust. Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα και με το εάν οι χρήστες έχουν δώσει ή έχουν αποσύρει τη συναίνεσή τους για κάθε σχετική κατηγορία. Αυτό επιρέπει στους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να αποτρέψουν την εγκατάσταση κάποιας κατηγορίας cookies στον περιηγητή του χρήστη, όταν αυτός δεν έχει δώσει τη συναίνεσή του. Αυτό το cookie έχει διάρκεια ζωής ενός έτους, έτσι ώστε κατά την επιστροφή των επισκεπτών στην ιστοσελίδα να έχουν απομνημονευθεί οι προτιμήσεις τους. Δεν περιέχει καμία πληροφορία που να μπορεί να ταυτοποιήσει τον επισκέπτη.
  Persistent
  One Trust
  OptanonConsent
  Αυτό το cookie έχει τοποθετηθεί από την υπηρεσία συμμόρφωσης cookies της OneTrust. Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα και με το εάν οι χρήστες έχουν δώσει ή έχουν αποσύρει τη συναίνεσή τους για κάθε σχετική κατηγορία. Αυτό επιρέπει στους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να αποτρέψουν την εγκατάσταση κάποιας κατηγορίας cookies στον περιηγητή του χρήστη, όταν αυτός δεν έχει δώσει τη συναίνεσή του. Αυτό το cookie έχει διάρκεια ζωής ενός έτους, έτσι ώστε κατά την επιστροφή των επισκεπτών στην ιστοσελίδα να έχουν απομνημονευθεί οι προτιμήσεις τους. Δεν περιέχει καμία πληροφορία που να μπορεί να ταυτοποιήσει τον επισκέπτη.
  Persistent
  One Trust
  siteLang
  Διατηρεί την επιλεγμένη από το χρήστη γλώσσα της ιστοσελίδας
  Persistent
  top.host
  isGreek
  Παίρνει την αξία "1" όταν ο πελάτης εισέρχεται από ελληνική IP
  3 years
  top.host
  language
  Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει επιλογές γλώσσας, ώστε να προσφέρει το περιεχόμενο στην επιλεγμένη γλώσσα.
  Persistent
  top.host
  __cfduid
  CΑυτό το cookie έχει τοποθετηθεί από την CloudFlare με σκοπό να αναγνωρίζει αξιόπιστα την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας. Δεν αντιστοιχεί στην ταυτότητα κανενός χρήστη της ιστοσελίδας, ούτε αποθηκεύει καμία προσωπική και εξατομικευμένη πληροφορία.
  30 Days
  deskpro.com
  _ga
  Ανώνυμο cookie. Παρακολουθεί την αλληλεπίδραση του χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για σκοπούς μέτρησης δεδομένων επισκεψιμότητας, μέσω Google Analytics.
  2 years
  google.com
  laravel_session
  Αυτό το cookie χρησιμοποείται εσωτερικά για την ανάρτηση ή ανανέωση περιεχομένου ιστοσελίδας.
  Persistent
  status.top.host
  dp_last_lang
  Αυτή είναι η γλώσσα που επιλέξατε στην πύλη Deskpro. Χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την εμπειρία σε πολύγλωσσα help-desks.
  session
  help.top.host
  dpsid-portal
  Πρόκειται για αναγνωριστικά συνεδρίας για κάθε ένα από τα τρία κύρια περιβάλλοντα της Deskpro. Μια ταυτότητα συνεδρίας (session ID) χρησιμοποιείται ώστε να βοηθήσει στην αποθήκευση διαφόρων καταστάσεων που είναι συνδεδεμένες με την τρέχουσα συνεδρία του περιηγητή. Για παράδειγμα, όταν συνδεθείτε, αμέσως η ταυτότητα συνεδρίας χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει το γεγονός της σύνδεσής σας. Χωρίς τις συνεδρίες, δεν θα υπήρχε τρόπος να αποθηκεύσει η Deskpro καμία κατάσταση, κατά την περιήγησή σας στο helpdesk.
  session
  help.top.host
  __mp_opt_in_out
  Απαραίτητο cookie για την απομνημόνευση της επιλογής συγκατάθεσης του χρήστη σχετικά με τα cookies.
  Persistent
  top.host
  dp__v
  Αυτό είναι σύμβολο (token) του επισκέπτη. Βοηθά στη σύνδεση ενός επισκέπτη σε πολλαπλές συνεδρίες για περιπτώσεις όπως η ψηφοφορία σε άρθρα, σχόλια, συνομιλίες και προβολή σελίδων. Για παράδειγμα, εάν ξεκινήσετε μια συνομιλία ως επισκέπτης και επιστρέψετε την επόμενη εβδομάδα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σύμβολο επισκέπτη για να αναζητήσουμε και να σας παρουσιάσουμε το ιστορικό συνομιλιών σας.
  session
  top.host

  Τα λειτουργικά cookies παρακολουθούν την σωστή λειτουργία του ιστότοπου μας και επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (π.χ. προτιμήσεις γλώσσας, όνομα χρήστη ή περιοχής). Παρέχουν βελτιωμένα και πιο προσωπικά χαρακτηριστικά, τα οποία σας σας βοηθούν έτσι ώστε να μη χρειάζεται να καθορίζετε τις επιλογές σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

  Σε αυτό το είδος ενδέχεται να εμπίπτουν και τα cookies τρίτων παρόχων.

  Name
  Use
  Duration
  Third-party access
  clid
  Αυτό το cookie τοποθετείται συνήθως από την Dstillery ώστε να καθιστά δυνατή την κοινοποίηση πολυμέσων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί, επίσης, να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, όταν χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κοινοποιήσουν υλικό από τη σελίδα που επισκέφθηκαν.
  2 years
  top.host
  has_js
  Συσχετίζεται συνήθως με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Drupal. Το Drupal χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να υποδείξει οι επισκέπτες έχουν ή δεν έχουν ενεργοποιημένο στον περιηγητή τους το JavaScript.
  session
  top.host
  pll_language
  Αυτό το όνομα cookie είναι συσχετισμένο με την σύνδεση Polylang για ιστοσελίδες τύπου WordPress. Αποθηκεύει μια προτιμητέα γλώσσα για τον επισκέπτη ώστε να υποστηρίξει περιπτώσες πολύγλωσσων ιστοσελίδων. Όταν ρυθμίζεται ως μόνιμο cookie, ή με την προεπιλεγμένη διάρκεια ζωής 1 έτους, θα πρέπει να θεωρείται περισσότερο ως λειτουργικό και λιγότερο ως απολύτως απαραίτητο cookie.
  Persistent
  top.host
  __unam
  Αυτό το cookie συνήθως σχετίζεται με το γραφικό στοιχείο κοινοποίησης (social sharing widget) ShareThis, το οποίο τοποθετείται σε μία ιστοσελίδα ώστε να καταστήσει δυνατή την κοινοποίηση περιεχομένου μέσω των διάφορων κοινωνικών δικτύων. Μετρά τα κλικς και τις κοινοποιήσεις μια σελίδας.
  Persistent
  top.host

  Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, προκειμένου να βελτιώνουμε την εμπειρία σας. Μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο και λιγότερο δημοφιλείς για εσάς. Για παράδειγμα μπορούμε να δούμε ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα, προϊόντα και υπηρεσίες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διαφημίσεις, links, βίντεο και προσφορές που έχει δει.

  Name
  Use
  Duration
  Third-party access
  _gat_UA-XXXXXXXXXXX
  Ανώνυμο cookie. Παρακολουθεί την αλληλεπίδραση του χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για σκοπούς μέτρησης δεδομένων επισκεψιμότητας, μέσω Google Analytics.
  1 day
  google.com
  _gid
  Ανώνυμο cookie. Παρακολουθεί την αλληλεπίδραση του χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για σκοπούς μέτρησης δεδομένων επισκεψιμότητας, μέσω Google Analytics.
  1 day
  google.com
  _hjIncludedInSample
  ΑΑυτό το προσωρινό cookie (session cookie) τοποθετείται ώστε να επιτρέπει στο Hotjar να γνωρίζει εάν ο επισκέπτης περιλαμβάνεται στο δείγμα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή funnels.
  session
  script.hotjar.com
  st_samesite
  Χρησιμοποιείται από το ShareThis για να παρακολουθεί την πλοήγηση στην ιστοσελίδα και τις προτιμήσεις του επισκέπτη - Τα παραπάνω χρησιμοποιούνται για εσωτερικούς σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και προώθησης.
  session
  c.sharethis.mgr.consensu.org
  _hjAbsoluteSessionInProgress
  Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να εντοπίσει την πρώτη συνεδρία προβολής σελίδας κάποιου χρήστη. Πρόκειται για σημάδι της μορφής Σωστό/Λάθος που τίθεται από το cookie.
  30 minutes
  top.host
  _gat
  Αυτό το cookie είναι συνδεδεμένο με την Google Universal Analytics και σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, χρησιμοποιείται για να μειώσει το ύψος των αιτημάτων, περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε σελίδες μεγάλης επισκεψιμότητας. Λήγει μετά από 10 λεπτά.
  Persistent
  top.host
  fr
  Αυτό το domain ανήκει στην Facebook. Ως τρίτος πάροχος φιλοξενίας, κυρίως συλλέγει δεδομένα σχετικά με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μέσω γραφικών απεικονίσεων (widgets) όπως το κουμπί 'Like' που υπάρχει σε πολλές ιστοσελίδες. Τα ανωτέρω χρησιμοποιούνται για σκοπούς στοχευμένης διαφήμισης στους χρήστες της όταν αυτή συνδέονται στις υπηρεσίες της.
  3 months
  facebook.com
  _hjIncludedInSample
  ΑΑυτό το cookie είναι συνδεδεμένο με την λειτουργία και παροχή υπηρεσιών στατιστικών αναλύσεων από την Hotjar, μια εταιρεία με έδρα στη Μάλτα. Αναγνωρίζει με μοναδικό τρόπο έναν επισκέπτη κατά τη διάρκεια μίας μόνο συνεδρίας και υποδεικνύει εάν περιέχεται ή όχι σε κάποιο δείγμα κοινού.
  session
  top.host
  _wicasa
  Ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τη συνεδρία. Αυτό επιτρέπει στον ιστότοπο να λαμβάνει δεδομένα για λειτουργικούς και στατιστικούς σκοπούς.
  3 months
  team.blue Group
  _ashkii
  Μοναδικό αναγνωριστικό που ταυτοποιεί τη συνεδρία του επισκέπτη.
  session
  team.blue Group

  Αυτά τα cookies ρυθμίζονται μέσω της ιστοσελίδας μας από τους διαφημιστικούς συνεργάτες μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για τη δημιουργία ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας και για την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων σε άλλες τοποθεσίες. Λειτουργούν αναγνωρίζοντας με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα απολαμβάνετε τις στοχευμένες διαφημίσεις μας, σε διαφορετικούς ιστότοπους.

  Name
  Use
  Duration
  Third-party access
  IDE
  Παρακολουθεί την αλληλεπίδραση του επισκέπτη με τις διαφημίσεις μας σε φιλικές ιστοσελίδες, για διαφημιστική χρήση από την Doubleclick
  1 year
  doubleclick.net
  NID
  Αυτό το cookie NID περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο χρησιμοποιείται από την Google για να αποθηκεύσει τις προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες.
  6 months
  google.com
  _fbp
  Παρακολουθεί την αλληλεπίδραση του χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για διαφημιστικούς σκοπούς του Facebook.
  3 months
  facebook.com
  test_cookie
  ΠΑυτό το domain ανήκει στην Doubleclick (Google). Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι: η Doubleclick αποτελεί το πρακτορείο καταβολής προσφορών διαφήμισης της Google σε πραγματικό χρόνο.
  Persistent
  doubleclick.net
  YSC
  Το YouTube είναι μία πλατφόρμα φιλοξενίας και κοινοποίησης βίντεο η οποία ανήκει στην Google. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσων των βίντεο που είναι ενσωματωμένα σε ιστοσελίδες, τα οποία αθροίζονται συγκεντρωτικά με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, έτσι ώστε να παρουσιάζει στοχευμένες διαφημίσεις στους επισκέπτες της εκτενούς γκάμας των δικών της αλλά και άλλων ιστοσελίδων.
  session
  youtube.com
  VISITOR_INFO1_LIVE
  Αυτό το cookie χρησιμοποιείται ως μοναδικό αναγνωριστικό για την παρακολούθηση της προβολής βίντεο.
  Persistent
  youtube.com
  __adroll_consent_params
  Η Adroll χρησιμοποιεί αυτά τα cookies για να βοηθήσει στον εντοπισμό του χρήστη στις διάφορες συνεδρίες με σκοπό τις στοχευμένες διαφημίσεις.
  Persistent
  addroll.com

  Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας.

  Αν όμως δεν προβάλλεται το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας.

  Τρίτοι πάροχοι στους ιστότοπους της top.host

  • enartia.com
  • facebook.com
  • instagram.com
  • twitter.com
  • linkedin.com
  • youtube.com
  • workable.com
  • google.com
  • adwords.google.gr
  • prohoster.gr
  • order.prohoster.gr
  • findmyhost.com
  • linkwi.se
  • affiliate.linkwi.se
  • officelovin.com
  • top.host/blog/
  • eett.gr
  • icann.org
  • eurid.eu
  • domain.me
  • pir.org
  • info.info
  • enom.com
  • letsencrypt.org

  Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων εκφεύγουν του ελέγχου μας. Οι πάροχοι δύνανται ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τους όρους χρήσης, τον σκοπό και τη χρήση των cookies κ.λπ.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τεχνολογίες εντοπισμού για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες που ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα ή ενδέχεται να ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα, εάν τις συνδυάσουμε με άλλες πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα εφαρμόζεται, ταυτόχρονα με την παρούσα Πολιτική Cookies, η Πολιτική Απορρήτου.

  Η Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας top.host έχει γραφτεί με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, ώστε να είναι κατανοητή από όλους τους χρήστες της. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, παράπονο ή ένσταση σχετικά με την Πολιτική Cookies μας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο [email protected]

Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Η Εταιρία φροντίζει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και το σεβασμό στον Πελάτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των Πελατών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό η Εταιρία γνωρίζει στους επισκέπτες ή και Πελάτες της τα κατωτέρω:

 1. Η ιστοσελίδα της Εταιρίας είναι σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες/ Πελάτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Εταιρίας και να ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, τις σημαντικές ανακοινώσεις, τις νέες θέσεις εργασίας και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.

 2. Σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του Πελάτη σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα κατωτέρω: Η Εταιρία αν διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον Πελάτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Τα στοιχεία των Πελατών διαφυλάσσονται με αυστηρά κριτήρια εχεμύθειας και δε διαβιβάζονται σε οποιαδήποτε συγγενή εταιρία.

 3. To Software της ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας επιλέξει ο Πελάτης, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των Πελατών, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων του Πελάτη.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: 05/10/2023