Ενσωμάτωση CDN σε Website

Έστω ότι θέλουμε να γίνεται cached το image www.testdomain.gr/picture.png. Αφού έχετε ολοκληρώσει τα βήματα προσθήκης όπως περιγράφονται εδώ, θα πρέπει να αλλάξετε το source URL και να χρησιμοποιήστε ως URL το αντίστοιχο CDN Hostname που δημιουργήσατε. Στο παράδειγμά μας το source URL θα πρέπει επομένως να γίνει cdn.testdomain.gr/picture.png.

Αυτή η αλλαγή θα πρέπει να γίνει για όλα τα αρχεία του site που θέλετε να αποθηκεύονται στην cache του CDN δικτύου.

Σχετικά άρθρα