Πώς μπορώ να κάνω redirect το http σε https σε Windows πακέτο;
Icon Printer


Σε περίπτωση που έχετε Windows πακέτο φιλοξενίας και θέλετε να πραγματοποιήσετε ανακατεύθυνση από http σε https, δημιουργήστε ένα web.config αρχείο και μέσα προσθέστε την παρακάτω εντολή:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<clear />
<rule name="Redirect all requests to https" stopProcessing="true">
<match url="(.*)" />
<conditions logicalGrouping="MatchAll">
<add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
</conditions>
<action
type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{ REQUEST_URI}"
redirectType="Permanent" appendQueryString="false" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>


Αποθηκεύστε το, και ανεβάστε το στον root φάκελο σας.

Σημείωση: Αν υπάρχει ήδη web.config αρχείο στο server, ανοίξτε το με έναν editor, προσθέστε την παραπάνω εντολή και αποθηκεύστε.